Rake assessment development hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rake houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze Privacy policy willen we u op heldere en transparante wijze informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u Rake toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.

Rake assessment development is een psychologisch adviesbureau dat werkzaamheden verricht op het gebied van human resource management. Assessment en coaching zijn de kernactiviteiten.

Rake is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en is gebonden aan de beroepscode. Meer informatie over het NIP is te vinden op www.psynip.nl. Deze code biedt een leidraad voor het beroepsmatig handelen en is een belangrijk kwaliteitsinstrument van het NIP. Met een eigen beroepscode toetst het NIP het beroepsmatig handelen van haar leden. Het toezicht op de naleving daarvan berust bij twee onafhankelijke Tuchtcolleges. Rake hecht zeer aan ethische- en vertrouwenskwesties.

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Afhankelijk van de specifieke dienstverlening slaat Rake verschillende gegevens van u op. Van deelnemers aan assessment en coaching: mailadres, geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, informatie over opleiding, stages en werkervaring, antwoorden op schriftelijke vragenlijsten en antwoorden op geautomatiseerde vragenlijsten. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u verstrekt.

Van zakelijke relaties (medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers): namen, contactgegevens (email adres en telefoonnummer) en functies van contactpersonen.
Uw persoonlijke gegevens zoals assessmentdossier en testgegevens en/of uw coachingsdossier bewaren wij 2 jaar na afronding van het traject. In die periode kunnen wij uw assessmentverslag voor u opzoeken, mocht u het kwijt zijn geraakt. Uw dossier wordt op zodanige wijze bewaard door Rake, dat de vertrouwelijkheid van de gegevens bewaard blijft.
Uitsluitend met uw toestemming delen wij het assessmentverslag met de opdrachtgever. U heeft het recht om verstrekking van uw assessment verslag aan de (toekomstige) werkgever, te blokkeren. Daarnaast zal de adviseur de persoonsgegevens in uw dossier corrigeren, als u kunt aantonen dat deze onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van uw dossier, dan gaan wij tot vernietiging over.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers (onze testleveranciers zijn www.HR-organizer.com en https://www.cebglobal.com/global-locations/ceb-benelux.html) die namens ons opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen (vastgelegd in verwerkersovereenkomsten).

Wij dragen verder met passende technische en organisatorische maatregelen zorg voor adequate veiligheidsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vertrouwelijke documenten als assessment rapportages worden encrypted gemaild naar de deelnemer en met toestemming van de deelnemer naar de opdrachtgever.

Rake is gebonden aan een geheimhoudingsverklaring en heeft zich verplicht tot strikte geheimhouding ten aanzien van alles wat ten gevolge onze activiteiten bekend wordt en waarvan wij weten dat deze gegevens vertrouwelijk van aard zijn. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Wij zullen uw gegevens corrigeren indien u kunt aantonen dat deze onjuist zijn, niet ter zake doen voor de doelstelling of onvolledig zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Als u naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, mail ons dan op info@rake.nl.